Restrukturering av bedrifter

Hurtige endringer i en virksomhets omgivelser, marked, teknologi, konkurransesituasjon, produkters livssyklus, finansiering etc. kan medføre behov for å restrukturere virksomheten eller deler av den.

Norscan har omfattende erfaring fra restruktureringsprosesser, både fra bedriftsledelse, styreverv, og gjennom management-for-hire.

Enhver situasjon er unik og må forstås, for å kunne restrukturere vellykket. Vi er svært bevisst på tett dialog med de ulike interessegrupper (eiere, ledelse, ansatte, kunder, långivere etc.).

Norscan kan tilby uavhengig rådgivning eller aktiv ledelse/deltakelse i restruktureringen, det være seg operasjonell- og/eller finansiell restrukturering av virksomheten.

Operasjonell restrukturering

De fleste bedrifter vil fra tid til annen ha behov for restrukturering av virksomheten for å bedre bedriftens lønnsomhet. Norscan kan tilby:

 • Rådgivning til eiere, styre, ledelse
 • Analyse av hovedproblemstillingene («rotårsakene» til at virksomheten er hvor den er)
 • Modellere fremtidsscenarier (hvordan skal virksomheten være etter gjennomført restrukturering)
 • Utarbeidelse av restruktureringsplan
 • Gjennomføring av restruktureringen
 • Management for hire

Finansiell restrukturering

Tidlig engasjering av finansiell rådgiver kan avgjøre utfallet av en refinansiering. Norscan har omfattende erfaring fra finansiell restrukturering både fra låntagers og långivers side. Vi kan tilby:

 • Uavhengig rådgivning til eiere, styre og ledelse
 • Vurdering/utarbeiding av forslag til kapitalstruktur/refinansieringsplan
 • Stabilisering ved salg av aktiva, reforhandling av salgs-/innkjøpsavtaler, likviditetstilførsel mm.
 • Bistå egenkapitalinnhenting / identifisere og kontakte investorer
 • Identifisere eventuelle nye långivere
 • Forhandle med gamle og nye långivere
 • Dialog med alle involverte parter gjennom refinansieringsprosessen
 • Management-for-hire
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.